Dementia-Friendly Acts
KC
爺爺患左認知障礙症已經有一段時間, 佢成日都會咩都唔帶就落街, 終於上個禮拜佢走失左, 好彩有個熱心既朋友留意到爺爺, 帶左佢去警署, 先搵得番佢, 真係多謝哂個位熱心人喇!